Værktøjet blev lanceret i april 2020, efter en bred afprøvning i Danmark, Island og Slovenien (efterår/vinter 2019-2020). Tyske pædagogikforskere fra Hamburg Universitet har kvalitetssikret udviklingen og testforløbene.

En kortfattet guide med pædagogiske anbefalinger ledsager værktøjet, og der gennemføres webinarer i anvendelsen af værktøjet. Værktøjets hostes og vedligeholdes hos EUK, Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne.

Der er fri adgang til brugen af værktøjet.

Moeve har stået for pædagogisk ekspertise og for koordination af værktøjets udvikling, i samskabelse med UU DANMARK/EUK og de slovenske og islandske projektpartnere.

Henvendelse til Moeve for yderligere info.

Om erhvervsparathed og værktøjet

Erhvervsparathed er de kompetencer og potentialer der skal til for at starte og holde fast i et job eller praktik. Det gælder også, når man tænker på at starte på en erhvervsuddannelse eller er igang med den.

De danske, islandske og slovenske projektpartnere i EU projektet Youth in transition har udviklet et interaktivt tool til udsatte unges selvevaluering af deres erhvervsparathed. Selvevalueringen foregår i dialog med en professionel, fx en uddannelses- eller beskæftigelsesvejleder, en underviser eller pædagog.

Evaluering af erhvervsparathed indgår i den sidste del af taksonomien for udsatte unges progression henimod selvforsørgelse og et liv de ønsker sig. Taksonomien og dens indikatorer er udviklet og gensidigt reviewet i perioden 2018-2019 af fagprofessionelle praktikere i projekterne Unge med kant Syddanmark, Youth in transition og Unge med kant Hovedstaden.

Tool for self-evaluation of vocational maturity

An English version as a generic European model is under development. Expected launch: August 2020

The above described Danish tool was launched in April 2020, after trial runs in Denmark, Iceland and Slovenia (autumn/winter  2019-2020). German researchers within pedagogy, Hamburg University, have quality assured the development of the tool and its trial runs in practice.

A short Danish guide with more information and pedagogical recommendations is available via the tool. In Denmark, it is possible to join webinars within the application of the tool in guidance practice.

The Danish and the European tools are hostet by EUK, the department for education counseling and guidance counseling in the Danish municipalities.

In addition, a Slovenian version and an Icelandic version of the tool are available.

All versions are freely accessible.

Moeve has delivered pedagogical expertise and coordinated the development of the tool, in co-creation with UU DANMARK/EUK as well as the Slovenian and Icelandic project partners from Youth in transition.

About

Vocational maturity is a combination of those competencies and potentials that are necessary for starting and staying in a job or an internship/apprenticeship. The same is relevant when considering or joining a vocational educational programme.

The Danish, Slovenian and Icelandic partners in the EU project Youth in transition have co-developed an interactive tool for selv-evaluation of vocational maturity. The tool addresses young peoples´ way into the world of work, here focused on youths aged 15–29 years, who are neither in education nor in sustainable employment, the so-called NEETs.

The evaluation should be undertaken in a dialogue with a professional, such as a guidance counselor, a job counselor, a teacher or pedagogue – depending on the context, where the evaluation is applied.

The evaluation of vocational maturity relates to the last steps of the taxonomy for the progression of NEETs towards education/job and a life that is desirable for them. the taxonomy and its indicators are developed and mutually reviewed (2018-2019) by professional practitioners in the Danish projects Unge med kant Syddanmark and Unge med kant Hovedstaden, and applied in Youth in transition.