Moeves kunder

Moeve servicerer hovedsageligt offentlige institutioner og selvejende organisationer, såsom ministerier, styrelser og landsdækkende interesseforeninger.

Internationalt løser Moeve opgaver i nordisk sammenhæng og i EU-regi.

I Danmark er desuden kommuner, regioner, partsstyrede faglige udvalg, erhvervsskoler, vejledningscentre, gymnasier og andre typer skoler iblandt rekvirenterne.

maage-havn2

Sagt af opdragsgivere og samarbejdspartnere

blank
Handelsgymnasiet Vestfyn / Det Blå Gymnasium

Carsten Hogrefe, direktør, Handelsgymnasiet Vestfyn/Det Blå Gymnasium, august 2022:

I regionsprojektet ARducation, Region Syddanmark, har vi haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Regina Lamscheck-Nielsen (Moeve), og det har været medvirkende til at gøre projektet til et af bedste regionsprojekter i mange år.

Regina har bl.a. sikret en stringent og kontinuerlig dokumentation af alle de forskellige undervisningsforløb og publiceret resultaterne på projektets hjemmeside arducation.dk. Det har gjort hjemmesiden aktuel og anvendelig – både for projektets fire partnerorganisationer og især for eksterne interessenter.

Desuden har Regina, i et tæt samarbejde med projektpartneren Syddansk Universitet, gennem en mere forskningsbaseret tilgang løftet de praktiske undervisningserfaringer op på et sådant niveau, at projektet har vundet anerkendelse hos væsentlige undervisningsaktører – sågar også i udlandet. Jeg vil på denne baggrund klart anbefale Regina som projektleder, og håber selv på at kunne fortsætte samarbejdet i andre uddannelsesprojekter.  

Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK) / Kommunernes Landsforening (KL)

Pia Vigh, Chefkonsulent, Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i KL, juli 2022:

Moeve v/Regina Lamscheck-Nielsen har været medudvikler af og siden projektleder på programmet Unge med kant (UMK), som sammenlagt omfatter 13 kommuner, 9 erhvervsskoler, 2 Forberedende Grunduddannelser (FGU) og mere end 1000 unge, med samlede bevillinger på +35 millioner kr. fra 4 forskellige bevillingsgivere.

Et så ambitiøst program målrettet de mest udsatte unge stiller alene i kraft af sit omfang og sin målgruppe høje krav. UMK skal gøre en positiv forskel for de medvirkende projektpartnere og især for de unge. Tilsvarende udgør et så omfattende program i sig selv et hyperkompleks af fagprofessionelle kompetencer, ledelsesmandater, kommunale strukturer og lovgivning, faglige projektproduktioner, deadlines og administrative krav fra bevillingsgivere.

Det stiller sammenlagt meget høje krav til projektledelse og -leder. Regina Lamscheck-Nielsen er projektledelsesteknisk uhyre skarp og præcis i sin eksekvering: hun formår simultant at have overblik over de store tandhjul og de små møtrikker. Hver eneste medvirkende projektpartner har oplevet at kunne medvirke i et projekt og skabe lokale resultater, som gav optimal mening for netop dem og i deres rammer. Samlet har UMK udviklet en række generiske produkter, som rækker langt udover lokale behov og løsninger. Vekselvirkningen mellem lokal nytte og almengyldig værdi er i UMK meget vellykket – og er et konkret resultat af Reginas projektledelse.

Regina har formået at erhverve indsigt i relevante faglige kilder på en måde og i et omfang, der har gjort hende i stand til at lede et fagprojekt som UMK med meget stor autencitet og autoritet i forhold til de fagprofessionelle projektaktører og projektinteressenter. Reginas tilgang er styret af lige dele engagement og ordentlighed og er præget af integritet. Der står stor respekt om Reginas fagligt stærkt funderede projektledelse blandt projektpartnerne.

Også bevillingsgivere har anerkendt de opnåede resultater og den høje grad af lokal implementering i løbende drift udover projektperioderne.

Som programejer og partner i projektledelsen har mit tætte samarbejde med Regina været båret af stor respekt og komplet tillid. At Regina ville påtage sig projektledelsen af UMK har for mig været en afgørende faktor for overhovedet at igangsætte programmet, og jeg anser Reginas projektledelse som udslagsgivende for det samlede programs dokumenterede succes.

 

Ungeområdet Helsingør

Jens Christy, konsulent på ungeområdet, tidl. leder i uddannelsesvejledningen, folkeskolen og ungdomsskolen, Helsingør, 25. juli 2022:

Gennem projektet ´Unge Med Kant Hovedstaden´ har jeg haft den store fornøjelse gennem 3½ år, at arbejde sammen med Regina Lamscheck-Nielsen. Regina har været den primære projektleder for 8 kommuner og 2 erhvervsskoler, på vegne af UU-Danmark og KLs center for Uddannelses og erhvervsvejledning (EUK). I mine samlede 22 år som leder på uddannelses- og ungeområdet har jeg været involveret i en lang række både statslige og kommunale projekter. Meget har fungeret fint, men intet har været styret så usædvanlig kvalificeret som det Regina har haft indflydelse på.

Regina har på utrolig vis formået at sikre løbende fremdrift i et projektet med mange, forskellige partnere. Regina har uden at være fagprofessionel på det konkrete område evnet at se sammenhænge og nye muligheder på tværs af partnernes indsatser. Vi er løbende blevet udfordret og inspireret, så det samlede projekt dermed er vokset og resultaterne er blevet endnu bedre.

Regina har hele vejen igennem sikret, at de forskellige partneres erfaringer blev samlet op og formidlet mellem partnerne og til eksterne aktører med interesse for projektets indsatser. Jeg har oplevet at kunne trække på Reginas erfaringer fra andre tilknyttede projekter og dermed fået viden og ideer til udviklingen af vores konkrete praksis i Ungeenheden i Helsingør Kommune. Kort sagt: Regina er suverænt den bedste projektleder, jeg er stødt på gennem mange års arbejde.

 

Erhvervsgymnasierne i Svendborg, HHX og HTX
Søren Jan Rasmussen, rektor for Erhvervsgymnasierne i Svendborg (HHX og HTX), 2. dec. 2021:

På Erhvervsgymnasierne i Svendborg har vi i flere år samarbejdet med Regina Lamscheck-Nielsen i forskellige udviklingsprojekter under Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Vi oplever Regina som en meget seriøs, kompetent og engageret projektleder. Hun er vedholdende og leverer til tiden, og hun er god til at samle trådene og forbinde aktørerne i et stort netværk. Jeg kan varmt anbefale Regina som projektleder, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med hende..

Šolski Center Celje, Slovenia
Mateja Rajh Jager, Šolski Center Celje, relating to a research paper and presentation for the Professional Conference Creative Learning Environments, 10th Nov. 2021:

Perfect as always. Thank you very much, we’re very honoured and grateful to have you not only at our conference, but also in many other projects. Cooperation with you is always successful and pleasant.

UU Vejle
Kjeld Petersen, UU-centerleder Vejle, December 2020 ang. projektet Unge med kant Syddanmark:

Tusind tak fordi vi i Vejle fik lov til at være med i dette projekt. Vi har afprøvet meget og lært meget. Vi er nu i fuld gang med at implementere de supergode arbejdsgange med vores uddannelsesinstitutioner inkl. FGU, så andre unge også får god gavn af projektets resultater. Oveni i hatten er vores ellers meget gode relationer med de unge selvfølgelig men også vores samarbejdspartnere i den grad blevet yderligere styrket.

Stor tak til både dig, Regina, og dig, Pia, for stærk støtte og styring.

Tønder Kommune
Jens Simmelsgaard, Områdeleder Unge i Uddannelse og Kompetencecentret Social, Arbejdsmarked og Sundhed, Dec. 2020, ang. projektet Unge med kant Syddanmark:

Mange tak for samarbejdet, det har været super godt, inspirerende (og lidt hårdt 🙂 )

DUAL / Portuguese-German Chamber of Commerce and Industry
Fátima Pires, Coordenadora de Projetos, Câmara de Comércio Indústria Luso-Alemã, April 2019:

During the last 3 years we had the opportunity of working together in the Erasmus+ Project “See the Goal”, where Moeve was the driving force. Moeve´s professionalism and expertise were decisive factors for the success and sustainability of the project. We are looking forward to working together in future projects.

In den letzten 3 Jahren hatten wir die Gelegenheit gemeinsam im Erasmus+ Projekt „See the Goal“ zusammenzuarbeiten, in dem Moeve die treibende Kraft war. Die Professionalität und Expertise von Moeve war ein entscheidender Faktor für den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Projektes. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte.

UU Center Syd i Hvidovre, Brøndby og Ishøj
Søren Elnebo Lau, Centerleder, UU Center Syd i Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Dec. 2018:

Vi har i UU Center Syd samarbejdet med Regina Lamscheck-Nielsen i en række større og mindre udviklingsprojekter gennem UU DANMARK.

Senest her i 2018 om projekterne Unge På Sporet om digital studievalgsportfolio og projektet Unge Med Kant om særlige forberedende uddannelsestilbud til psykisk sårbare unge.

Reginas arbejde og tilgang til udviklings- og projektarbejde er altid top-professionelt, velforberedt og meget visionært.
Særligt vil jeg fremhæve Reginas høje kommunikationsniveau, som bidrager til at vi som ledelse hele tiden er velorienteret om både proces og produkt, og dermed føler os trygge ved Regina som projektleder.

CPI - Institute of the Republic of Slovenia for VET
Project manager Špela Resnik, CPI, Jan. 2019, about the collaboration in See the goal: In-company learning outcomes as video recordings, the Erasmus+, 2016-2018

Moeve contributed to the project management with facilitation, documentation, evaluation and leading the preparation of several project results. This collaboration was very productive, leading to high quality project products, as the trial runs showed.

Det Blå Gymnasium, Tønder
Palle Guldbrandsen, uddannelseschef, Det Blå Gymnasium i Tønder, Dec. 2018:

Vi har igennem en længere årrække arbejdet tæt sammen med Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve. Samarbejdet har været præget af gensidig tillid og en åben dialog – ikke mindst i forhold til at udvikle og gennemføre innovative projekter vedrørende digitalisering.

Samarbejdet med Regina har gjort, at vi som en relativ lille skole har kunnet involvere os i markant flere projekter, end det ellers ville have været muligt.

CPI - Institute of the Republic of Slovenia for VET
Senior Advisor Danuša Škapin, CPI, Oct. 2017, about presentation at National VET Conference, Ljubljana, 28th Sept. 2017:

The participants of the conference appreciated very much your presentation, according to the results of the evaluation survey. 70 % of the participants evaluated your presentation as excellent, 28 % participant as satisfying. They exposed the importance of the role of entreprises and the salary for apprentices. – See pictures from the conference.

SOSU Sjælland
Direktør Søren Clausen, SOSU Sjælland, sept. 2016, om udarbejdelse af skolens digitaliseringsstrategi:

Vi har fået en digitaliseringsstrategi der både er ambitiøs og realiserbar og som vil sætte markante spor i skolens udvikling de kommende år. Et produkt jeg er særdeles tilfreds med og et samarbejde med Regina som har været helt tilfredsstillende.

Ministry for Children, Education and Gender Equality
Chefkonsulent Hjørdis Dalsgaard, Ministry for Children, Education and Gender Equality, Jan. 2016:

I have had the pleasure to work with Regina on 3 projects, where the Ministry for Children, Education and Gender Equality has appointed her as our projectcoordinator.

Regina is a natural talent when it comes to project co-ordination and management. She keeps an eye on every detail of a project without loosing the overall perspective. Regina is extremely good at making a project move forward and improving the quality – and she always keeps her deadlines. Moreover, her enthusiasm and positive spirit always makes it fun to work with and around Regina.
I give her my highest recommendations.

HAMK University of Applied Sciences
Senior lecturer Sanna Ruhalahti, HAMK University  for Applied Sciences, Finland,  aug. 2015:  MAPPING, Oct. 2013  – Dec. 2015

Regina is a valuable project leader, delegating with authority and a high level of competence. She has demonstrated great sensitivity to organizational needs, as well as creativity in foreseeing and solving problems. She is visionary and committed to every task she takes on. She has a good knowledge of the reality of European vocational education and training; needs of stakeholders and training organizations. Her pedagogical eye leads innovative processes.

I truly appreciate her knowledge and competencies in so many areas. Plus she is a great and lively presenter/trainer whenever needed!

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Pædagogisk konsulent Lisbeth Mulvad, Undervisningsministeriet, om Moeves koordination og daglige ledelse af  Bedre faglig læsning og skrivning på erhvervsuddannelserne, maj 2013 – dec. 2014

Regina har organiseret projektets 12 underprojekter med i alt 47 organisationer: erhvervsskoler, produktionsskoler, videnscentre, forlag og professionshøjskoler. Projektet er blevet professionelt ledet til styregruppens fulde tilfredshed.

De mange deltagere fra forskellige organisationer har været klar over progressionen i både projektets helhed og i de enkelte delprojekter.

Kommunikationen er foregået ad mange kanaler med den hensigt, at delprojekterne undervejs kunne berige hinanden. Udover via en velfungerende hjemmeside har deltagerne udvekslet viden på seminarer, webinarer eller blevet sat i forbindelse med hinanden. Det har bevirket, at udbredelsen af projektets gode resultater og mange konkrete produkter er blevet spredt til mange. Dermed er muligheden for vidensspredning og implementering i fx skolernes daglige undervisningspraksis blevet meget store.

Styregruppen har med projektets slutrapport fået et fint redskab til det fremadrettede arbejde med indsatsen for elever med funktionelle faglige læse- og skriveproblemer.

UU DANMARK, Ungdommens Uddannelsesvejledning
Head of Secretary, Pia Vigh, UU DANMARK, June 2015, about facilitation of program Unge på tværs

A project is a temporary social system where motivation and involvement of all members determines its success.

Regina’s collaborative vision of programme management promoted this necessary openness, trust and cooperation from all involved – even if she at the same time managed to keep momentum and progress.

I know Regina as a very professional, knowledgeable, well connected and very pleasant project manager and person to work with, and I can highly recommend Regina for similar assignments.

University College Syd
Projektleder og adjunkt, Roland Hachmann, University College Syd, dec. 2014:

Jeg vil sige 1000 tak for et 1 1/2 års spændende og lærerigt forløb. Lige fra ansøgning til afslutning har du været imponerende present og haft et super drive for os som projektgruppe. Jeg håber bestemt ikke at vores møde her bliver det afsluttende kapitel, men at vi krydser hinanden i et spændende projekt el. lign. igen.

SOSU Sjælland
Projektleder og læsevejleder Bodil Pedersen, SOSU Sjælland, dec. 2014:

Jeg vil sige MANGE TAK for samarbejdet med dig gennem hele projektforløbet. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig og jeg har lært rigtig meget af din hamrende gode måde at lede projekter på.

EUC Syd, HTX
Technical gymnasium HTX, Head  of Department, Peter Frost Brodersen, May 2014, on co-operation in <XX-it>:

Regina is a detail-oriented manager who watches the balance sheet like a hawk without loosing sight on the strategic objective.

Undervisningsministeriet
Pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet, Gert Nielsen, april 2013:

Ministeriet for Børn og Undervisning har anvendt Regina som konsulent mv. i forbindelse med et 2-årigt projekt om kvalitet i skolepraktik. Ministeriet har været meget tilfreds med samarbejdet og kvaliteten af det gennemførte projekt..

TEC
Leder Praktikcenter Carsten Holmbo Jensen, TEC, marts 2013:

Det var en fornøjelse at arbejde sammen med dig i projektet ´Kvalitet i SKP´. Du har virkelig gjort en forskel for skolepraktikken i Danmark og været med til at image m.m. afgørende er blevet forandret – det skylder vi dig en stor tak for.

Tradium
Afdelingsforstander Ulrik Husum, Tradium, marts 2013:

Jeg vil gerne sige rigtig mange tak for at Tradium kunne være deltager i den spændende rejse med projektet. Vi har fået et absolut stort udbytte ud af det. Der spores fortsat begejstring hos de medarbejdere der deltog. Fra alle sider er der en betydelig større respekt end tidligere for det meget vigtige arbejde, der udføres af opsøgende og instruerende medarbejdere.

Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern
Uddannelsesleder Ove Kviesgaard, UC Ringkøbing-Skjern, 03/13:

Tak for god procesledelse, det har været givende og spændende at være med i FoU-projekterne. Jeg er imponeret over din ihærdighed og positive styreform.

Styrelsen for International Uddannelse: TrainerGuide
Styrelsen for International Uddannelse, juni 2011, om TrainerGuide – a webtool for in-company trainers, 2008-2010, et europæisk projekt med 6 lande, med Regina som projektleder og faglig konsulent:

The results are quite impressive. The product is of high quality and meets universal needs to assist and support company involvement in VET. The projects and products are easy to transfer and adapt further to national or sectoral circumstances and stakeholder relations.

Styrelsen for International Uddannelse: Distance Learning for Apprentices
Styrelsen for International Uddannelse, juni 2011, om Distance Learning for Apprentices, med Regina som projektkonsulent for pædagogisk ekspertise samt facilitering af fremdrift:

The project certainly gives value for money. A very good example of a successful project; the planning phase and the implementing part have proven to be a success. The outcome indicates that the results are sustainable in more than one form. The project is an example to follow, as a balanced project where all partners have contributed with their strengths.

NEXT Kursuscenter København
NEXT Kursuscenter København, kursuschef Lars Mikkelsen, nov. 2011:

Vi har brugt Regina som delleverandør på et større projekt. Regina har fungeret som udviklingskonsulent og underviser, og begge opgaver er udført på meget fornem vis. Regina’s leverancer bærer præg af en høj grad af faglighed kombineret med forståelsen for sin kundes kunders ønsker , når man hertil lægger at Regina’s som underviser er velforberedt, motiveret og afklaret, så er man sikker på at “alt klapper”.

Århus Købmandskole
Uddannelsesleder Lena Walters, Århus Købmandskole, feb. 2011:

Regina er for Århus Købmandsskole en idéskabende ildsjæl, der har stor forståelse for målgruppen og leverer en vare, der til stadighed kommer vores elever til gode.

Erhvervsuddannelserne har de sidste mange år nydt godt af Reginas udfordrende pædagogiske tankegang.

Institut for Kommunikation og Handicap
Anne Mæng, Institut for Kommunikation og Handicap, feb. 2011:

Vi har haft stor gavn af den vejledning vi fik af Regina. Hendes skarpe spørgsmål og kreative formidling har hjulpet os til at få klarhed og overblik over de mange forskellige aspekter vi skal indtænke i projektet. Hun har stor viden og erfaring, og jeg vil anbefale hende til alle, der arbejder med udviklingsprojekter.

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Turkey
Associate Professor Ibrahim Taner Okumus, Jan. 2011:

I worked with Regina on three different LdV projects over the past 5 years. She is a hard working, very focused person with amazing soft skills. For me, there was only one person who is indispensable in those projects and that was Regina. She is THE person every company or project needs.

Mercantec
Projektleder Steen Grønbæk, Mercantec, jan. 2011:

Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med Regina om projektet Lydunivers. Hun er en kanon iværksætter og proceskonsulent. Vi står nu på egne ben og kører projektet alene videre.