Unge på Sporet opererer med centrale begreber i projektet, hvis forståelse vi gengiver kort her. Derudover relaterer projektet til forskningsbaseret litteratur og til erkendelser fra vejledningspraksis.

Begreber

Forløb

Meningsfuldt samkoblede vejledningsaktiviteter, såsom besøg af en virksomhed eller kulturinstitution, gruppevejledning, individuel samtale, etc. Der skal være en sammenhæng og en tydelig progression for den enkelte unge. Forløbet starter typisk i 7. kl. og slutter ideelt med et meningsfuldt uddannelsesvalg, hhv. påbegyndt ungdomsuddannelse.

Portfolio

Det er den enkelte unge, der har ejerskab til sin portfolio. En portfolio tjener refleksions- og dokumentationsformål. I projektets kontekst er følgende ønskværdigt:

  • Portfolioen samler den unges læringsprodukter fra de enkelte vejledningsaktiviteter og eventuelt fra opgaver imellem vejledningsaktiviteterne.
  • Den tekniske ramme for portfolioen må gerne understøtte multimodale opgavebesvarelser.
  • Portfolioen skal kunne gengive den enkelte unges progression over tid.
  • Portfolioen skal evt. kunne deles op i arbejdsportfolio og præsentationsportfolio.

Karriere, karrierelæring, karrierekompetencer

´Karriere´ betegner her en persons uddannelses- og erhvervsmæssige forløb, set i en helhed.

I karrierelæring er der tale om en ændret holdning til den kollektive vejledning, med et fokusskifte fra valg til læring.

Karrierelæring ses som vejen til udvikling af karrierekompetencer. Udvikling af karrierekompetencer indebærer udvikling af evnen til at reflektere over eget karriereforløb – ikke kun ift. valg af ungdomsuddannelse men ift. udvikling og jobvalg hele livet igennem. Karrierelæringsperspektivet repræsenterer et paradigmeskift ift. den gængse opfattelse af målet som udelukkende bestående af uddannelsesvalg.

(fra Haug)

Teori & andre kilder

Litteratur

(Law)

  • Plant, Fogh Nielsen & Hansen “Vejledningsdidaktik”, 2012
  • Hagaseth Haug, Erik “Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning”, 2018
  • Illeris, Knud “Kompetencer – hvad, hvorfor, hvordan”, 2012

Andre kilder