Udgangssituation og problemstilling

Siden efterår 2017 har elever i udskolingen skullet udfylde et portfolioskema med refleksioner over de vejledningsaktiviteter, eleven har deltaget i. Skemaet skal lægges ved uddannelsesplanen ved ansøgning til ungdomsuddannelse. Formålet med arbejdet med studievalgsportfolio er blandt andet at skabe kontinuitet og sammenhæng i den vejledning, der finder sted i udskolingen og i starten af ungdomsuddannelsen. Studievalgsportfolio er baseret på →Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse, 14. juni 2017.

Det lovpligtige →portfolioskema i PDF-format skal besvares i tekstform individuelt af de unge. Besvarelsen kan ske løbende og det anbefales, at den unge over tid først udfylder side 2 med redegørelse for de gennemførte vejledningsaktiviteter. Til sidst udfyldes side 1 med uddybende overvejelser. Det færdigt udfyldte skema uploades til optagelse.dk af de unge, sammen med ansøgningen til den valgte ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriet har publiceret en vejledning til →vejledere og lærere samt en vejledning til →elever og forældre.

De første afprøvninger har vist, at mange elever har svært ved tekstformen og den strikt rationelle tilgang til besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmålene i sig selv opleves som vanskelige at forstå af skønsvis min. halvdelen af eleverne.

En interaktiv online portfolio med multimodale udtryksformer

Portfolio er en vidt brugt metode i uddannelserne og på alle uddannelsesniveauer. I vores kontekst skal portfolioen kunne opfylde en dobbeltfunktion: a) fremme refleksion, forståelse og konklusioner hos den unge og b) levere dokumentation af de gennemførte vejledningsaktiviteter. Dokumentationen kan indebære elevernes læringsprodukter, fremstillet i løbet af eller imellem de enkelte vejledningsaktiviteter.

Ud fra dette læringsrettede sigte med en portfolio og vejledernes kendskab til de unge, har praktikerne i Unge på Sporet konkluderet, at multimodale besvarelsesformer med fordel kan supplere det tekstbundne PDF-skema. Heriblandt for eksempel:

  • Video- eller lydoptagelser, fotos, grafik
  • Quiz besvarelser
  • Mindmaps
  • Cartoons

Personal Learning Environment, Steve Wheeler

Personal Learning Environment, Steve Wheeler

Forskning (Korhonen, 2018) har desuden vist, at accept og personligt ejerskab for en portfolio øges, jo mere brugeren benytter sig af egne udtryksformer og med medier fra sit personlige miljø (“personal learning environment”). Det kan også betyde inddragelse af data fra de populære tjenester Youtube, Google, Facebook, Instagram m.fl.

Der er dog problemstillinger forbundet med inddragelse af formater fra eksterne platforme, især i lyset af den nye Persondataforordning (GDPR, med ikrafttræden pr. 25. maj 2018). Unge på Sporet forholder sig kritisk og undersøgende til dette spørgsmål. Persondataforordningen kan yderligere få indflydelse på lagringshorisonten for dataene.

Andre spørgsmål omhandler skillelinjer mellem forskellige dele af portfolioen. Det indebærer afklaring af forskellige brugerettigheder for vejledere, lærere, forældre, ungdomsuddannelser m.fl.:

  • Arbejdsportfolio
  • Præsentationsportfolio eller udvalgte dele af den

Opgaven

Den samlede opgave i Unge på Sporet er således tredobbelt:

  1. At få de unge til at forstå spørgsmålene fra det lovpligtige portfolioskema
  2. At få de unge til at reflektere over egen udvikling og målsætninger (karrierelæring), samt at udtrykke sig på forskellig vis om samme
  3. At muliggøre “oversættelse” af resultaterne fra de unges reflektioner til tekstformen i det lovpligtige PDF-skema

Forskellige løsningsmuligheder er under overvejelse.